Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś naszym klientem, administratorem Twoich danych jest PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA UL.CIEPLA 15/21 50-524 WROCŁAW, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca nr NIP 8992756112.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem:

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Wszystkie dane, które posiadamy na Twój temat, podajesz nam sam.

Definicja danych osobowych wg RODO

Zgodnie z art. 4 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres email,  adres IP lub pseudonim. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies  instalowanych przez nas na naszych stronach internetowych i urządzeniach, które są używane podczas korzystania z naszych serwisów internetowych lub usług.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych wg RODO

Przetwarzanie danych osobowych wymaga jednej z podstaw prawnych określonych w RODO i bez zaistnienia jednej z nich PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA  nie będzie uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych.

RODO przewiduje kilka podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych serwisów internetowych mogą przede wszystkim wystąpić poniższe:

  • Dobrowolna zgoda. W przypadku prowadzenia marketingu i promocji własnych usług administratora (np. organizacja konkursu) musimy mieć możliwość przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne, i w żadnym wypadku, nie musisz jej udzielać. W przypadku udzielenia zgody Twoje dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

Udzielenie zgody na ogół przybiera postać oświadczenia złożonego poprzez zaznaczenie, tzw. checkboxa na naszej stronie internetowej, przy którym zamieszczona zostanie jego treść.

  • Konieczność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa może być zawierana na podstawie regulaminu zamieszczonego na jednej z naszych stron internetowych. Zatem w przypadku zawarcia z Tobą umowy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji łączącej nas umowy. Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy.
  • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych osobowych. Powyższe znajduje zastosowanie, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, np. zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA?

Użytkownicy naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.

Jednocześnie adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Korzystanie z usług oferowanych przez PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA może wiązać się koniecznością wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, nr telefonu). Natomiast informacje w postaci, np. imienia i nazwiska, wieku, płci mogą być wykorzystane przez nas w celu świadczenia usług na podstawie zawartej z Tobą umowy.

Czy podane dane osobowe są udostępniane innym `podmiotom?

PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA umożliwia pozostawienie komentarzy pod publikacjami zamieszczonym na stronach internetowych, w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników. Jednocześnie twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez inne podmioty, jeśli wyrazisz im zgodę. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA  udostępnia każdemu użytkownikowi posiadającemu konto na naszych serwisach internatowych stronę profilową dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd i modyfikację posiadanych PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, w szczególności chciałby usunąć swoje dane, może zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: pro@wsiswoi.pl  lub pisemnie na adres siedzibyPETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA.  Prawo wyboru PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje.

Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Utworzenie konta na serwisach internetowych PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój ofertyPETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji i ochrony danych osobowych.

W tym celu można się kontaktować elektronicznie z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: pro@wsiswoi.pl  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach.

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz nasze strony internetowe.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów internetowych pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisów – PETRO MISHCHUK WEBLAB MEDIA.

W ramach naszych serwisów internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: — sesyjne (sessioncookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); — stałe (persistentcookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy naszych serwisów internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.